Общи условия за пазаруване на Спортни Стоки и Аксесоари от Sporgalaxy.eu

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “СПОРТ ВИЖЪН 99” ЕООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, Ж.К. “НАДЕЖДА 3”, БЛ.321 ВХ. Б ЕТ.2 АП.9, представлявано от г-н КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ БОЯДЖИЕВ, управител, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин “sportgalaxy.eu”, наричан по-долу “Sportgalaxy”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Търговският представител: “СПОРТ ВИЖЪН 99” ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, Ж.К. “НАДЕЖДА 3”, БЛ.321 ВХ. Б ЕТ.2 АП.9

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, област София-град, Столична община, ПК 1387, ж.к. „

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, Ж.К. “НАДЕЖДА 3”, БЛ.321 ВХ. Б ЕТ.2 АП.9,
Email: info@sportgalaxy.eu

5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 915-35-18
факс: (02) 915-35-25
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията България
София 1000, бул. “Витоша” №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

6. Търговският представител не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, ЕИК BG 206867715

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Sportgalaxy

Чл. 3. Sportgalaxy e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.sportgalaxy.eu , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Sportgalaxy стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Sportgalaxy и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
(2) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Sportgalaxy;
(4) Да получат препратка и да се уведомят за начина на плащане.
(5) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Sportgalaxy;
(6) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Sportgalaxy чрез интерфейса на страницата на www.sportgalaxy.eu, достъпна в Интернет;
(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Sportgalaxy в Интернет;

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Sportgalaxy чрез интерфейса на Търговският представител, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.sportgalaxy.eu. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговския представител.
(2) По силата на сключения с Потребителите, договор за покупко-продажба на стоки , Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговският представител.
(3) Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Sportgalaxy и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговският представител на адреса на Sportgalaxy в Интернет.
(4) Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговският представител на страницата на Sportgalaxy и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Потребителят и Търговският представител се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Sportgalaxy

Чл. 7. (1) За да използва Sportgalaxy за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговският представител, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Приемам” и “Потвърди”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Търговският представител потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговският представител възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговският представител, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговският представител стоки в Sportgalaxy .

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Търговският представител по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Sportgalaxy и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Sportgalaxy .
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Sportgalaxy чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Sportgalaxy и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Търговският представител и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Търговецът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Sportgalaxy, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговският представител са определени в профила на всяка стока на сайта на Sportgalaxy.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на Sportgalaxy .
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителите от Търговският представител при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта на Търговският представител на Sportgalaxy .
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговският пълномощник на Sportgalaxy преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:- при доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Търговският представител  не е в състояние да контролира;- при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;- при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качеството им;- при доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;- при доставка на каталози, списания и други периодични издания;- при използвани продукти, повреден етикет и/или вид на стоката от Потребителят;
(3) Когато Търговският представител не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Търговецът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на получаване на върнатата стока. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за отиване и връщане на стоката.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговският представител като отправи писмено изявление до Търговският представител на адрес, посочен по-горе.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговският представител на Sportgalaxy.
(2) В случай че Потребителят и Търговският представител не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Търговският представител чрез сайта на Търговският представител Sportgalaxy.
(3) Ако Търговеца не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми чрез Търговският представител за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Търговският представител е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Търговецът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Търговският представител уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Търговският представител. Чл. 18. Търговецът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането и продажбата на стоките, а Търговският представител следва да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно рекламата.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговският представител.
(2) Ако Потребителят не уведоми Търговският представител съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) При получаване на продуктите в офис на Еконт, или на посочения в поръчката адрес, потребителят дължи такса за куриерската услуга, която не е включена в цената на продукта.

Чл. 21. Търговският представител не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Търговският представител и Търговеца предприемат мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Търговският представител и Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Потребителят или Ползвателят се съгласяват, че Търговският представител има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Търговският представител.
(5) Потребителят или Ползвателят се съгласяват, че Търговският представител има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя или Ползвателя при използването на електронния магазин на Търговският представител.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговският представител има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговският представител има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес sportgalaxy.eu

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговският представител, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Sportgalaxy.
(2) Търговският представител и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Търговският представител и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Търговският представител и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговският представител.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговският представител, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Търговският представител публикува тези общи условия на адрес https://sportgalaxy.eu/privacy-policy, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговският представител се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Sportgalaxy. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Търговският представител има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Sportgalaxy в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Търговският представител при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с
(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,
(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и
(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Търговският представител не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Търговският представител не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(2) Търговският представител не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на Sportgalaxy и сключване на договори за покупко-продажба с Търговският представител.
(3) Търговският представител не носи отговорност за времето, през което Sportgalaxy не е достъпен поради отстраняване на технически причини.
(4) Търговският представител не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Sportgalaxy.
(5) Търговският  представител не носи отговорност за изработените от Търговският представител по заявка на Потребителите спортни програми за подготовка и тренировъчни планове.

Чл. 32. (1) Търговският представител не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, други сходни последствия или настъпили други вреди.
(2) Търговският представител не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Потребителят и Търговският представител се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Потребителят и Търговският представител се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговският представител и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01 октомври 2012.V https://sportgalaxy.eu/privacy-policy/

Чл. 38. Дружеството „СПОРТ ВИЖЪН 99“ ЕООД извършва дейност, чрез сайта sportgalax.eu, като „търговски представител“ на водещо дружество, наричано се „търговец“, извършващо дейност свързана с търговия със спортни стоки. Всички стоки съгласно поръчки, подадени от „търговския представител“ към „търговеца“, се изпращат към крайния клиент директно от склада на „търговеца“ и от името на „търговеца“. „Търговският представител“ не се обвързва с конкретни обороти, минимален брой поръчки или брой намерени клиенти за съответен период. „Търговският представител“ не комплектова и не изпраща поръчаните от клиента стоки чрез сайта sportgalaxy.eu, както и не получава директни плащания от клиенти.